Popustore.rs | Pravila i uslovi korišćenja
Do sada smo uštedeli
48,405,961.00 din


Nemate nalog? Registrujte se Zaboravili ste lozinku?

Preporuči i zaradi!

100 din za svakog prijatelja koga dovedeš na sajt!

prijavite se za prijem ponuda


 

USLOVI POSLOVANJA

1. Pravila korišćenja ovih stranica
Posetom stranica Popustore.rs potvrđujete da ste svesni svih niže navedenih činjenica i uslova (u daljem tekstu "Uslovi"), saglasni ste sa njima i obavezujete se da ćete takođe postupati po ovim činjenicama i uslovima. Uslovi korišćenja stranica Popustore.rs se odnose na sva lica koja imaju nameru da posete ili koriste stranice Popustore.rs i stupaju na snagu njihovim objavljivanjem na ovim stranicama.

Pravo korišćenja ovih stranica se odnosi na konkretno lice i nije moguće ga preneti na drugu osobu ili entitet. Korisnik je odgovoran za očuvanje svoje prilazne šifre u tajnosti (ako šifra postoji). Korisnik uzima na znanje da iako je internet često bezbedan, ponekad mogu da nastanu kvarovi ili druge okolnosti na koje rukovalac stranica Popustore.rs ne može da utiče (u daljem tekstu "Rukovalac") i nije odgovoran za gubitak podataka tokom prenosa podataka preko interneta. Iako će se Rukovalac truditi da obezbedi dostupnost sajta 24 časa, 7 dana u nedelji, može se desiti da dođe do prekida usluge iz bilo kog razloga uključujući i rutinsko održavanje. Korisnik ovih stranica uzima na znanje, i saglasan je sa time, da za vreme ovih okolnosti pristup na sajt Popustore.rs može da bude ograničen ili prekinut.

2. Pravila korišćenja stranica Popustore.rs
Rukovalac je ovlašćen da bilo kada na osnovu svog vlastitog mišljenja napravi izmenu ovih Uslova objavljivanjem njihove izmenjene verzije na ovim stranicama, a važenje nove verzije Uslova stupa na snagu u trenutku njihovog objavljivanja na ovim stranicama i to čak i ako o napravljenoj izmeni korisnik nije saznao. Posetioci su odgovorni za redovno praćenje svih napravljenih izmena ovih Uslova, međutim Rukovalac će korisnike Popustore.rs o svakoj izmeni informisati na ovim stranicama. U slučaju da ćete ove stranice posle napravaljenih izmena i dalje koristiti, onda izmene Uslova primate. U slučaju da sa napravljenim izmenama niste saglasni, onda stranice nisu Vama namenjene i nemojte ih koristiti. Sve vaše izmene ili brisanje profila bi trebalo da bude urađeno odmah nakon saznanja okolnosti koje vam zabranjuju da budete saglasni sa Uslovima. Bilo kakvo korišćenje sajta korisnikom posle izmene uslova biće smatrano za izraz saglasnosti sa Uslovima.

Rukovalac dalje zadržava pravo da bilo kada izmeni ili poništi bilo koju funkciju ili izgled sajta uključujući, ali ne isključivo, sadržaj, dostupnost i uređaje neophodne za korišćenje usluge. Rukovalac dalje može da poništi bilo koju informaciju, kategoriju informacija, može da izmeni ili poništi bilo koji način plaćanja i može da izmeni brzinu pružanja usluge ili frekvenciju informacija pružanih korisniku.

Korisnik je saglasan sa time da je korišćenje ovih stranica na njegovu sopstvenu odgovornost. Rukovalac, njegovi ortaci ili bilo ko od radnika, zastupnika, oglasnih ortaka i licenciranih saradnika ne garantuje da će korišćenje sajta biti uvek moguće i da će biti potpuno bez grešaka niti daje garanciju za (i) rezlutate koji mogu proizići iz korišćenja ove usluge, ili (ii) tačnost, solidnost ili sadržaj informacija, usluga ili produkta pružanih preko ovog sajta.

3. Autorska prava i prava svojine
Rukovalac i vlasnik internet stranica Popustore.rs jeste privredno društvo PopuStore, d.o.o.. Vlasnik portala Popustore.rs u sklopu sa Zakonom, o autorskim i srodnim pravima (Sl.glasnik RS br. 104/2009 оd 16/12/2009) jeste ovlašćen da izvršuje prava na ove internet stranice. Sadržaj ovih internet stranica nije moguće čuvati, popravljati ili proširivati bez saglasnosti vlasnika.

4. Korišćenje sajta Popustore.rs
Pristup i korišćenje stranica Popustore.rs jeste besplatno. Rukovalac međutim ne snosi nikakvu odgovornost za davanje popusta ili ponuđene prednosti od strane svojih ortaka. Samo o popustu informiše i prezentira ga. Posetilac u isto vreme koristi naše stranice na sopstvenu odgovornost. U slučaju da izazove tehnički kvar stranica ili sistema, koji prenose stranice do ovog posetioca i do drugih lica, ovaj posetilac jeste odgovoran za sve obaveze, nadoknade i izdatke nastale iz razloga takvog kvara.

Korisnik jeste odgovoran za uređaje koji služe za internet pristup – telefon, lični računar i drugi. Korisnik snosi sve troškove vezane sa pristupom na sajt. Rukovalac nije odgovoran za bilo kakvo oštećenje uređaja korisnika u toku korišćenja usluge Popustore.rs.

Radi korišćenja usluga nuđenih na stranicama Popustore.rs potrebno je napraviti račun na ovom sajtu. Pravljenje računa je neophodno da bi Korisnik imao jednostavan pristup u istoriju napravljenih transakcija, jednostavno štampao kupljene kupone (pogledaj sekciju "Uslovi prodaje") i podešavao svoje preferencije.

5. Monitoring
Rukovalac ima ovlašćenje, ali ne i obavezu, da bez prestanka nadgleda sadržaj ovih stranica, uključujući forum i čet sobe koje mogu biti u sklopu ovih stranica, radi obezbeđivanja rada ovih stranica u sklopu sa ovim Uslovima i svim pravilima određenim na Popustore.rs, isto kao i obezbeđivanja prava, regulacija ili autorizovane intervencije državnog organa. Bez prethodnog upozorenja Rukovalac zadržuje pravo da odstrani bilo kakav materijal o kojem Rukovalac smatra da krši ove Uslove, šteti dobrome imenu Rukovaoca ili na neki drugi način prouzrokuje štetu.

6. Očuvanje privatnosti
Korisnik uzima na znanje da bilo kakve diskusije, komentari, ocenjivanja, poruke na forumu ili u čet sobama i/ili u preko drugih komunikacionih kanala, uključujući i stranice www.facebook.com (u daljem tekstu "Grupe") jesu javne, ne privatne, i mogu da budu pročitane i bez znanja korisnika. Rukovalac ne kontroliše a niti odobrava poruke ili informacije koje se nalaze u Grupama i tako nema nikakvu odgovornost za Grupu i dešavanja vezana za učešće korisnika u ovim Grupama, uključujući i štetiv sadržaj. U principu, bilo kakva komunikacija koja je vođena preko ovih stranica (da li na forumu, grupama za diskusiju, čet sobama ili drugde) jeste smatrana javnom. Publikacijom komentara, poruka, ili drugih informacija na ovim stranicama, korisnik daje ovlašćenje usluzi Popustore.rs da koristi ove informacije, komentare i poruke za reklamnu svrhu radi propagacije.

7. Davanje licencije
Komunikacija na ovim stranicama ili drugim Grupama koja se tiče korišćenja Popustore.rs, jeste smatrana za dodelu ovlašćenja od strane Rukovaoca za besplatno korišćenje trajne, neopozive, neekskluzivne licencije za korišćenje, reprodukciju, modifikaciju, izmene, prevode, distribuciju, produkciju i objavljivanje komunikacije same ili kao deo drugog rada u bilo kakvoj formi, mediju, ili tehnologiji, i nepoznate ili nerazvijene, i dodelu licencija ili sublicencija bilo kome.

8. Trgovačke marke
Domen i pismena i grafička veza Popustore.rs jeste čuvana pravom svojine i autorskim pravom u korist Rukavaoca. Sva prava u odnosu na gore navedeno su izričito zadržana. U slučaju da nije navedeno drugačije sve druge trgovačke marke navedene na ovim stranicama jesu svojinom dotičnih vlasnika.

9. Odgovornost i ovlašćenja Rukovaoca
Rukovalac ne odgovara za nikakvu štetu prouzrokovanu u vezi sa korišćenjem usluga, korišćenjem informacija ili skidanjem podataka objavljenih na ovim stranicama. Gore navedeno uključuje i štetu za greške, propuste, prekid, kvarove, kašnjenja, kompijuterske viruse, gubitak profila ili gubitak podataka posetioca, neovlašćen pristup prenosima i podacima posetioca i njihove izmene, kao i druge materijalne i nematerijalne gubitke. Sve informacije na ovom portalu jesu pružane po najboljem znanju i savesti Rukovaoca koji ne snosi odgovornost za njihovu kompletnost ili tehničku tačnost. Rukovalac se takođe odriče svog garantovanja da materijal naveden na Popustore.rs jeste bez greške, i da će pristup na sajt biti bez prekida, bez kvarova i da će stranice biti bezbedne. Rukovalac zadržuje takođe pravo da bilo kada ograniči ili okonča pristup posetioca na stranice Popustore.rs ili na njihov deo.

10. Povezanost sa trećim licima
Rukovalac preuzima neke od informacija objavljenih na stranicama Popustore.rs iz drugih izvora koji su međutim navedeni ili na koje ima ovlašćenje da ih objavi. Naprotiv, time što kliknete na neke od oznaka moguće je ove stranice napustiti. Sajt prezentacije drugih lica na koje portal usmerava nisu pod kontrolom Rukovaoca, tako da on neodgovara za njihov sadržaj i izgled. Rukovalac u isto vreme ne snosi nikakvu odgovornost za reklamu ili propagaciju pravljenu od strane bilo kojeg trećeg lica preko Popustore.rs.

11. Pravni propisi Republike Srbije
Rukovalac ima sedište u Republici Srbiji a takođe i ove stranice su rukovođene iz Republike Srbije. Ova pravila i korišćenje stranica se uređuje pravnim propisima Republike Srbije. U slučaju da neki od materijala navedenog na ovim stranicama ili njegovo korišćenje nije u skladu sa pravnima propisima zemlje dotičnog posetioca koja su važeća u vremenu realizacije pristupa, onda stranice nisu namenjene za ovog posetioca.

12. Uslovi prodaje robe i usluga
Izvršenjem narudžbine oglašene usluge ili robe preko ovih stranica Popustore.rs daje dotični naručilac i korisnik (u daljem tekstu "Korisnik") dozvolu Rukovaocu za kupovinu kupona za izabranu uslugu ili robu (u daljem tekstu "Kupon") na račun Korisnika, pod uslovima niže navedenim.

Kupljeni Kupon moguće je zameniti za robu ili usluge pružane dobavljačem usluga ("Davalac usluga") i to samo za robu ili usluge na koje je vezana konkretna ponuda. Davalac usluga, ne Rukovalac, je potpuno odgovoran za prijem kupona koji je Korisnik kupio, dok Rukovalac preko stranica Popustore.rs samo prodaje kupon koji može da bude upotrebljen za dobijanje usluga od Davaoca usluga. Kupljeni Kupon ne može da bude zamenjen za novac.

Rukovalac ni u kom slučaju ne snosi odgovornost za usluge i produkte koji će biti pruženi kao zamena za Kupon, niti za njihov kvalitet. Rukovalac ne daje nikakvu garanciju za kvalitet, bezbednost, korisnost ili druge aspekte produkta ili usluge koja je pružena na osnovu predatog Kupona. Neke usluge koje mogu biti pružane izmenom za Kupon mogu biti potencijonalno opasne (kao na primer let balonom, skok padobranom, itd.). Rukovalac ne snosi nikakvu odgovornost za nuđene usluge ili robu a Korisnik je potpuno odgovoran za svoje odluke i dela tokom korišćenja usluga pružanih na osnovu predatog Kupona.

Kao uslov za nuđenje usluga i robe preko ovih stranica Rukovalac traži saglasnost Korisnika sa slanjem administrativnih i informacionih imejlova koju Korisnik dodeljuje Rukovaocu svojom registracijom na stranicama Popustore.rs. Rukovalac je nakon toga potpuno ovlašćen da šalje Korisniku informacije vezane sa računom Korisnika, sa kupovinom, kao i novosti o nuđenim produktima i specijalnim ponudama.

13. Korišćenje kupljenog Kupona
Korisnik uzima na znanje da narudžbinom usluge ili robe oglašene na stranicama Popustore.rs i plaćenjem oglašene cene dobija u odnosu prema Rukovaocu samo ovlašćenje na dobijanje Kupona. Ovaj Kupon posle mora Korisnik upotrebiti samo kod konačnog Davaoca usluga i to u roku važenja Kupona. Za pružanje usluge ili robe na koju se odnosi Kupon jeste odgovoran samo Davalac usluga. Neiskorišćene ili samo delimično iskorišćene Kupone Korisnik nije ovlašćen vratiti Rukovaocu, a ovakvi Kuponi njihovim neiskorišćavanjem na vreme ističu i prestaju da važe. Korisnik uzima na znaje da Kupon može da bude iskorišćen jedino radi korišćenja usluge ili robe za koju je bio izdat, i da ne može da bude bez saglasnosti Davaoca usluge upotrebljen za drugu svrhu ili radi plaćanja druge usluge ili robe.

Rukovalac niti Davalac usluga nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Kupone a niti su obavezni proveravati ovlašćenje na korišćenje usluge ili robe kod lica koja predaju Kupon.

Emitent Kupona jeste uvek Davalac usluga i kao takav je potpuno odgovoran za sve povrede, bolesti, štetu, potraživanja, obaveze nastale u odnosu na konačnu mušteriju - Korisnika, prouzrokovane potpuno ili delimično u sklopu pružanja robe ili usluge na koje se odnosi Kupon.

Korisnik uzima na znanje da kuponi su reklamni kuponi koji su nuđeni mušterijima za njihovu nominalnu vrednost i odnose se na njih ovi Uslovi a dalje takođe i uslovi i ograničenja pojedninačnih saradnika Davaoca usluga.

14. Promocije i nagradne igre
Priznavanje prava na promocije i nagradne igre je diskreciono pravo Popustore.rs uprave i podložno je internim pravilima i procedurama.